REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 1. Zajęcia odbywać się będą według programów dobranych stosownie do potrzeb i poziomu słuchaczy, zgodnie z planem organizacji zajęć.
 2. Słuchacz ma obowiązek systematycznego, aktywnego, konstruktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach, przychodzenia na zajęcia przygotowanym, z podręcznikami, zeszytem i przyborami do pisania.
 3. Słuchacz ma prawo wyboru grupy najlepiej mu odpowiadającej oraz do zmiany tej grupy na inną, o ile będzie taka potrzeba.
 4. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż wynikałoby to z kalendarza zajęć jedynie za zgodą uczestników (członków grupy).
 5. Ukończenie szkolenia za dany rok szkolny uprawnia do uzyskania zaświadczenia.
 6. a. Obniża się o połowę (50%) opłatę za jednostkę lekcyjną za okres ciągłej przerwy w uczęszczaniu na zajęcia, trwającej minimum przez cztery ( 2 zajęcia/tydzień) lub dwa (1 spotkanie/tydzień) kolejne spotkania, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt.7,8 i 9.
  b. Ustala się zniżkę rodzinną w wysokości 5%. Kryterium przyznania zniżki jest wspólne zamieszkiwanie pod jednym adresem.
 7. Rezygnacja z nauki w trakcie roku szkolnego następuje po pisemnym złożeniu powiadomienia o rezygnacji, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem i po rozliczeniu opłat za zajęcia: (cena jednostki lekcyjnej) razy (liczba zajęć do momentu rezygnacji) minus (wniesione opłaty), minus przyznane ulgi.
 8. Skreślenie z listy słuchaczy w przypadkach nieuzgodnionych opóźnionych płatności następuje automatycznie z dniem przekroczenia jednego miesiąca.
 9. W przypadkach nieuczęszczania na zajęcia w okresie poprzedzającym rezygnację z nauki lub w grupach mniej licznych niż otwarte (standardowe) – nie przysługują ulgi w opłatach wynikające z pkt.6.
 10. W przypadku spadku liczebności grup poniżej progu ustalonego w cenniku, szkoła ma prawo zmienić warunki umowy lub prowadzenia zajęć po upływie 2 tygodni od zaistniałej sytuacji.
 11. Cennik, terminarz opłat oraz kalendarz zajęć są nieodłączną częścią regulaminu. Wpłaty wnoszone miesięcznie nie są zapłatą za zajęcia w danym miesiącu, lecz stanowią część łącznej opłaty rozliczanej w skali roku szkolnego.
 12. Opłat można dokonywać bezpośrednio w szkole, przelewem lub za pomocą dowodów wpłat na konto nr: 32 2490 0005 0000 4530 2003 1558 SZKOŁA ANGIELSKIEGO
 13. Dokonanie wpłaty lub skorzystanie z kolejnej jednostki lekcyjnej w danej grupie jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

ostatnia modyfikacjia pliku: 09-08-2020 23:46.

© 2009 Webarttech tworzenie stron internetowych