Strona Główna

Mapa Osiedla
Kliknij aby powiększyć

INFORMACJE O ZAPISACH


Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, lub o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
W ciągu doby skontaktujemy się z Państwem i uzgodnimy dalsze kroki.

W ramach zapisów należy się nastawić na rozmowę kwalifikacyjną lub test (o ile nie jest to kontynuacja nauki lub przystąpienie do grupy początkującej), po uprzednim umówieniu się.
W przypadku planowanego przystąpienia do określonego egzaminu (certyfikatu) kolejnym elementem jest uzgodnienie optymalnej strategii przygotowań.

Aby móc utworzyć grupę (uczestnicy dobierani są pod względem wieku i poziomu znajomości języka) – konieczne są informacje o zajęciach obowiązkowych każdego słuchacza (np.: godziny pracy lub lekcji w szkole). Dlatego prosimy każdego o dostarczenie tygodniowego planu zajęć obowiązkowych. SZKOŁA ANGIELSKIEGO dobiera tak terminy spotkań w poszczególnych grupach, aby nie kolidowały one z innymi zajęciami i pasowały wszystkim członkom grupy. W przypadku zmian zajęć obowiązkowych, wymuszających reorganizację zajęć danej grupy – SZKOŁA ANGIELSKIEGO odpowiednio reaguje modyfikując swój plan nauczania. Tak więc informacje o zajęciach obowiązkowych są pomocne w ułożeniu, albo modyfikacji planu zajęć, lub też w szybkim znalezieniu grupy dla kandydata, który trafi do nas podczas trwających już zajęć w roku szkolnym.

Zapisy uzupełniające, w ramach wolnych miejsc, realizowane są przez cały rok szkolny.

SZKOŁA ANGIELSKIEGO – INFORMACJE OGÓLNE

W 1993 roku jako pierwsi w Wejherowie uruchomiliśmy szkołę językową w lokalu przygotowanym wyłącznie w tym celu. Później, również jako pierwsi w Wejherowie, zaczęliśmy wykorzystywać tablice interaktywne w procesie nauczania. Mocną stroną SZKOŁY ANGIELSKIEGO jest prowadzenie zajęć w małych grupach, dostosowanych do wieku i poziomu znajomości języka słuchaczy, przez odpowiednio pilotowanych i przygotowanych merytorycznie nauczycieli, wykorzystując autoryzowane programy nauczania. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa specjalista ds. metodyki nauczania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie przygotowujemy do egzaminów ESOL (FCE, CAE, IELTS itp.) potwierdzających według międzynarodowych standardów znajomość języka angielskiego (odpowiednik językowego prawa jazdy). Są oczywiście też certyfikaty będące odpowiednikiem karty rowerowej (np.: dla uczniów szkół podstawowych), lub też zawodowego prawa jazdy (np.: w biznesie). Zawsze znajdzie się grupa dostosowana poziomem znajomości języka i wiekiem słuchaczy.

SZKOŁA ANGIELSKIEGO jest przystosowana i doświadczona w prowadzeniu nauczania on-line. Zajęcia takie prowadzimy rokrocznie. Mamy studentów również spoza terenu naszego województwa.

PROSIMY O PIERWSZY KONTAKT
MEDIAMI ELEKTRONICZNYMI:

szkola@angielskiego.pl

(58) 672 15 76
602 703 354

CENNIK

GRUPY OTWARTE ( STANDARDOWE ) SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

rodzaj grupy wiek słuchaczy (lat) Ilość osób w grupie intensywność zajęć OPŁATA ZA SEMESTR RATY MIESIĘCZNE BEZ ULG I ZNIŻEK
(cena jednostki lekcyjnej jest podstawą do rozliczenia zobowiązań )
semestr w tygodniu płatne do dn. 17 II Cena jedn.
lekc. (bez ulg)
II III IV V VI
płatne do
dn. 17 II
płatne do
dn. 10 III
płatne do
dn. 10 IV
płatne do
dn. 10 V
płatne do
dn. 10 VI
angielski 7-8
9-10
11-13
13-15
3 - 4 34 2 x 50min 1520 zł 47zł 79gr 325 zł 325 zł 325 zł 325 zł 325 zł
angielski pow. 13 3 - 4 17 1 x 90min 1520 zł 95zł 59gr 325 zł 325 zł 325 zł 325 zł 325 zł
ang. intens./egzamin (np.: FCE,CAE) pow. 13 3 - 4 17 x 90’
plus
17 x 50’
1 x 90 min
plus
1 x 50 min
2100 zł 86zł 03gr
oraz
47zł 79gr
455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł

W grupach o liczebności podanej w cenniku, raty miesięczne wnoszone terminowo premiowane są zniżką w kwocie 15 zł.

ULGA RODZINNA -5%

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

(uruchamiamy na życzenie klientów) odpłatność od osoby:
ilość osób w grupie cena jednostki lekcyjnej (45 min) franc. niem. ros. jęz. polski dla obcokrajowców jęz. angielski cena jednostki lekcyjnej (45 min)
1 140 zł 80 zł

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2023/24

 1. Zajęcia odbywają się według programów dobranych stosownie do potrzeb i poziomu słuchaczy, zgodnie z planem organizacji zajęć, w sposób stacjonarny lub zdalny.
 2. a. Słuchacz ma obowiązek systematycznego, aktywnego, konstruktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach, przychodzenia na zajęcia przygotowanym, z podręcznikami, zeszytem i przyborami do pisania.
  b. W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line, słuchacz jest zobowiązany do zapewnienia sobie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych.
 3. Słuchacz ma prawo wyboru grupy najlepiej mu odpowiadającej oraz do zmiany tej grupy na inną, o ile będzie taka potrzeba.
 4. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż wynikałoby to z kalendarza zajęć jedynie za zgodą uczestników (członków grupy), jak również dopuszcza się zajęcia zdalne, zależnie od zaistniałej sytuacji.
 5. Ukończenie szkolenia za dany rok szkolny uprawnia do uzyskania zaświadczenia.
 6. a. Obniża się o połowę (50%) opłatę za jednostkę lekcyjną za okres ciągłej przerwy w uczęszczaniu na zajęcia, trwającej minimum przez cztery ( 2 zajęcia/tydzień) lub dwa (1 spotkanie/tydzień) kolejne spotkania, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt.7,8 i 9.
  b. Ustala się zniżkę rodzinną w wysokości 5%. Kryterium przyznania zniżki jest wspólne zamieszkiwanie pod jednym adresem.
 7. Rezygnacja z nauki w trakcie roku szkolnego następuje po pisemnym złożeniu powiadomienia o rezygnacji, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem i po rozliczeniu opłat za zajęcia: (cena jednostki lekcyjnej) razy (liczba zajęć do momentu rezygnacji) minus (wniesione opłaty), minus przyznane ulgi.
 8. Skreślenie z listy słuchaczy w przypadkach nieuzgodnionych opóźnionych płatności następuje automatycznie z dniem przekroczenia jednego miesiąca.
 9. W przypadkach nieuczęszczania na zajęcia w okresie poprzedzającym rezygnację z nauki lub w grupach mniej licznych niż otwarte (standardowe) – nie przysługują ulgi w opłatach wynikające z pkt.6.
 10. W przypadku spadku liczebności grup poniżej progu ustalonego w cenniku, szkoła ma prawo zmienić warunki umowy lub prowadzenia zajęć po upływie 2 tygodni od zaistniałej sytuacji.
 11. Cennik, terminarz opłat oraz kalendarz zajęć są nieodłączną częścią regulaminu. Wpłaty wnoszone miesięcznie nie są zapłatą za zajęcia w danym miesiącu, lecz stanowią część łącznej opłaty rozliczanej w skali semestru.
 12. Opłat można dokonywać bezpośrednio w szkole, lub przelewem na konto rachunku bankowego podmiotu SZKOŁA ANGIELSKIEGO: 32 2490 0005 0000 4530 2003 1558
 13. Dokonanie wpłaty lub skorzystanie z kolejnej jednostki lekcyjnej w danej grupie jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.