Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2023/24

 1. Zajęcia odbywają się według programów dobranych stosownie do potrzeb i poziomu słuchaczy, zgodnie z planem organizacji zajęć, w sposób stacjonarny lub zdalny.
 2. a. Słuchacz ma obowiązek systematycznego, aktywnego, konstruktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach, przychodzenia na zajęcia przygotowanym, z podręcznikami, zeszytem i przyborami do pisania.
  b. W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line, słuchacz jest zobowiązany do zapewnienia sobie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych.
 3. Słuchacz ma prawo wyboru grupy najlepiej mu odpowiadającej oraz do zmiany tej grupy na inną, o ile będzie taka potrzeba.
 4. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż wynikałoby to z kalendarza zajęć jedynie za zgodą uczestników (członków grupy), jak również dopuszcza się zajęcia zdalne, zależnie od zaistniałej sytuacji.
 5. Ukończenie szkolenia za dany rok szkolny uprawnia do uzyskania zaświadczenia.
 6. a. Obniża się o połowę (50%) opłatę za jednostkę lekcyjną za okres ciągłej przerwy w uczęszczaniu na zajęcia, trwającej minimum przez cztery ( 2 zajęcia/tydzień) lub dwa (1 spotkanie/tydzień) kolejne spotkania, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt.7,8 i 9.
  b. Ustala się zniżkę rodzinną w wysokości 5%. Kryterium przyznania zniżki jest wspólne zamieszkiwanie pod jednym adresem.
 7. Rezygnacja z nauki w trakcie roku szkolnego następuje po pisemnym złożeniu powiadomienia o rezygnacji, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem i po rozliczeniu opłat za zajęcia: (cena jednostki lekcyjnej) razy (liczba zajęć do momentu rezygnacji) minus (wniesione opłaty), minus przyznane ulgi.
 8. Skreślenie z listy słuchaczy w przypadkach nieuzgodnionych opóźnionych płatności następuje automatycznie z dniem przekroczenia jednego miesiąca.
 9. W przypadkach nieuczęszczania na zajęcia w okresie poprzedzającym rezygnację z nauki lub w grupach mniej licznych niż otwarte (standardowe) – nie przysługują ulgi w opłatach wynikające z pkt.6.
 10. W przypadku spadku liczebności grup poniżej progu ustalonego w cenniku, szkoła ma prawo zmienić warunki umowy lub prowadzenia zajęć po upływie 2 tygodni od zaistniałej sytuacji.
 11. Cennik, terminarz opłat oraz kalendarz zajęć są nieodłączną częścią regulaminu. Wpłaty wnoszone miesięcznie nie są zapłatą za zajęcia w danym miesiącu, lecz stanowią część łącznej opłaty rozliczanej w skali semestru.
 12. Opłat można dokonywać bezpośrednio w szkole, lub przelewem na konto rachunku bankowego podmiotu SZKOŁA ANGIELSKIEGO: 32 2490 0005 0000 4530 2003 1558
 13. Dokonanie wpłaty lub skorzystanie z kolejnej jednostki lekcyjnej w danej grupie jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.